Christendom - Wetten en voorschriften

Alles wat een Christen wel en niet mag doen is te vinden in de Bijbel. Hierin staan verhalen over dingen die mensen gedaan hebben en wat God daarvan vond. Er staat ook in wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Je kunt je voorstellen dat niet iedereen de verhalen op dezelfde manier leest. Sommige mensen begrijpen er niks van. Daarom zijn er in de loop van de tijd mensen gekomen die de Bijbel heel precies gingen lezen en de mensen vertelden hoe zij het beste konden leven.
Deze mensen hebben ieder een eigen taak in de kerk. Er zijn twee belangrijke richtingen bij het Christendom, de Rooms Katholieke en de Protestantse. Tussen de richtingen is een aardig verschil in de taak van de mensen. Bedenk goed dat het twee richtingen zijn van hetzelfde geloof, en voor het grootste deel hetzelfde zijn. Hieronder zie je de mensen van de twee richtingen en hun taken:

Rooms Katholiek Protestants
De gewone mensen worden leken genoemd. Zij komen naar de kerk om samen te bidden.

De leken worden toegesproken door de priester. Hij (een man) leest voor uit de Bijbel en vertelt hoe mensen dat moeten zien. Ook doet hij de sacramenten. Het gebied waar de mensen vandaan komen heet de parochie.

Aan het hoofd van verschillende parochies staat de bisschop. Hij vertelt de priesters wat er gebeuren moet. Het hoofd van de bisschoppen is de aartsbisschop.

Bisschoppen kunnen door de Paus benoemd worden tot kardinaal. Zij worden dan een soort minister van de Paus.

De paus is het hoofd van de Rooms Katholieke kerk. Hij wordt door de kardinalen gekozen als bisschop van Rome. De paus blijft paus tot zijn dood.

De mensen gaan naar de kerk om samen te bidden.

De kerk of gemeente wordt geleid door een groep ouderlingen. Zij zijn het bestuur.

Een van de ouderlingen is de dominee of predikant. Hij of zij leest voor uit de Bijbel en doet de sacramenten.

Naast de predikanten is er ook een diaken. Diakenen hebben de taak voor mensen in de gemeente te zorgen die hulp nodig hebben.

De 'gewone' mensen leven zoals de Bijbel dat zegt. Of zoals de priesters of dominees dat uitleggen. De belangrijkste voorschriften zijn de 10 geboden. Het belangrijkste gebed is het Onze Vader. Al wordt door veel Rooms Katholieken ook het Wees Gegroet veel gebruikt bijvoorbeeld voor het eten.

In de kerk worden verschillende handelingen gebruikt. Deze mogen alleen door de priester of dominee worden uitgevoerd. Het zijn dezelfde handelingen die heel lang geleden ook al werden gedaan en staan in de Bijbel beschreven. Dit noem je de sacramenten. Soms moet je een handeling hebben gedaan voor je de volgende mag doen. Ook hier is weer een verschil tussen de twee richtingen. Hier zie je de belangrijkste sacramenten:
Rooms Katholiek
Bij de biecht komt iemand persoonlijk naar de priester toe en verteld over een zonde die hij of zij begaan heeft. Het gaat dan vaak om iets wat niet volgens de Bijbel mag. Die persoon vraagt de priester om vergeving. De priester verteld dan wat de persoon moet doen om het 'goed te maken'. Dat hangt even af van wat er gedaan is. Vaak is veel bidden een goede oplossing.

Geboren worden en sterven horen bij het leven. Christenen gaan ervan uit dat als je sterft, je ziel naar de hemel gaat, waar je in het paradijs komt. Om mensen steun te geven bij de laatste tijd op aarde, komt de priester om voor die mensen te bidden. Dit noem je zalven of bedienen. Soms maakt hij met olie een kruis op het voorhoofd.

Als mensen erg veel van elkaar houden, willen ze met elkaar trouwen. De priester geeft de twee mensen zijn zegen, waardoor ze met goedkeuren van God trouwen. Volgens de Bijbel zijn mensen pas echt samen als zij getrouwd zijn. Vaak is het een speciale dag waarop alles er heel mooi uitziet.
Tegenwoordig moet je in Nederland eerst in het gemeentehuis (voor de wet) trouwen.

Bij de Rooms Katholieken vinden mensen het ook belangrijk als je een keer een taak hebt gehad in de kerk. Dit noem je het ambt. Sommige mensen worden daarom priester, maar het komt ook voor dat kinderen misdienaar worden.

Rooms Katholiek & Protestants
De doop betekent dat een mens wordt toegelaten tot het Rijk van God. Het gebeurt vaak bij pasgeborenen. Het kind wordt dan boven het doopvont gehouden (een soort schaal met gewijd water). Er wordt wat water over het voorhoofd van het kind gesprenkeld. Vaak zijn de peetvader en -moeder er ook bij. Zij zullen voor het kind zorgen als er iets gebeurt met de ouders.

De avond voordat Jezus werd gekruisigd, riep hij al zijn vrienden bij elkaar om het laatste avondmaal met elkaar te eten. Om dit te herdenken wordt het laatste avondmaal bij iedere kerkdienst gevierd. Het wordt ook wel eucharistie genoemd. Hier kun je lezen hoe dat gaat.

De belijdenis kun je zien als het volwassen worden van iemand in de kerk. Hierbij zeggen kinderen dat zij kiezen voor God. Bij de Rooms Katholieken wordt het vaker vormsel genoemd. Vroeger gebeurde dit bij kinderen rond hun 12e jaar, waarna ze zich volwassen kleedden en meestal gingen werken.

Bij de sacramenten worden verschillende voorwerpen gebruikt.